Tołpa, mała wielka pielęgnacja
Regulamin konkursu zaprenumeruj newsletter

Regulamin konkursu "Stubbornly Absent"

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Stubbornly Absent”

 

2. Organizatorem Konkursu jest TORF CORPORATION sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Fabryczna 11, 55-080 Kąty Wrocławskie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098834, NIP: 8950010885, REGON: 008089420, kapitał zakładowy: 4.400.000,00 zł zwany dalej „Organizatorem”

3. Organizator jest również fundatorem nagród.

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej// w dniach 15.11.2017-16.11.2017 roku (do godziny 15:00). 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem TORF CORPORATION sp. z o.o.;

c) mieszka na terenie Polski.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, który jest w pełni wiążącym, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku.

3. Postanowienia tego regulaminu są wiążące z postanowieniami regulaminów wskazanych w pkt. 2 przedmiotowego paragrafu.

§ 3

SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej// zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Mówią, że muzyka łagodzi obyczaje. Co znaczy to dla Ciebie? Czym jest dla Was muzyka?

 

3. Laureatów wyłania powołana wcześniej komisja konkursowa, złożona z 3 osób.

 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć wiadomością prywatną na Facebooku lub pocztą elektroniczną na adres o.stefopulos@torf.pl w terminie 1 dnia od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

§ 4

NAGRODY

 

1. Nagrodą w Konkursie są:

Dwa podwójne zaproszenia na koncert Stubbornly Absent - "Commemoration - A Tribute to Wisława Szymborska", który odbędzie się w Warszawie 19.11 w Teatrze Syrena w Warszawie oraz pięć sztuk płyt CD Stubbornly Absent - "Commemoration - A Tribute to Wisława Szymborska".

 

2. Zwycięzca konkursu otrzyma od organizatora konkursu wiadomością prywatną na Facebooku lub pocztą elektroniczną dot. odbioru w Teatrze Syrena zaproszenia na koncert. A laureatom, którzy wygrają płyty CD., zostaną do nich wysłane na koszt firmy TORF CORPORATION sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata .

 

3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez TORF CORPORATION sp. z o.o.

 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

3. Skutki ewentualnych błędów w danych przekazanych przez Uczestnika Konkursu w wyniku których nie doszło do przekazania nagrody nie mogą obciążąć firmy TORF CORPORATION sp. z o.o.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu o 1 dzień, zamieszczając uprzednio post z tą informacją na swoim profilu Facebook-owym. Wydłużenie może nastąpić tylko dwukrotnie. 

 
spotkaj się z nami, jesteśmy na: www.tolpa.pl

miło, że nas odwiedzasz.
Pozostańmy w kontakcie.

na pierwsze zakupy otrzymasz prezent
- zestaw naszych mini produktów
o wartości 26,97 zł.

  • pl
  • eng
  • zobacz
    nasz katalog
  • zobacz
    nasz katalog
  • polski
  • angielski